Home
Brand Interim & Finance
Riddermanstraat 1
7751 EJ Dalen
  • Tel. 0610 960 617
  • Fax 0848 377 161
  • K.v.K. nr.: 040.88044
  • www.apb.nu

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Brand Interim & Finance B.V.

 
1 ALGEMEEN
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
     Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft
     Opdrachtnemer: Brand Interim & Finance B.V.
1.2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7: 407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer.

2 TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens voor zover de partijen hiervan uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken.
2.2 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 De opdracht wordt door Opdrachtnemer uitgevoerd met inachtneming van de voor de uitvoerende personen geldende gedrags- en beroepsregels. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde regels strijdig of onverenigbaar is.

3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
3.2 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
3.3 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt gevormd door de in artikel 3 lid 1 genoemde opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijk overeengekomen bedingen, welke gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen bevatten en in plaats treden van alle voorafgaande schriftelijke en mondelinge voorstellen, mededelingen en correspondentie.

4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
4.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
4.3 Een partij kan slechts derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken met voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

5 MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER
5.1 Opdrachtgever zal, zowel uit eigen beweging als op verzoek van Opdrachtnemer, alle medewerking verlenen en alle relevante gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer redelijkerwijs van Opdrachtgever nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
5.2 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
5.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, tijdigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zever uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
5.4 Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd na uitvoering van de opdracht.
5.5 Als Opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft Opdrachtgever op zijn locatie Opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of netwerkaansluiting. Deze werkruimte en overige faciliteiten dienen te voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) eisen.
5.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden als genoemd in artikel 5 lid 1 of door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verlenen van medewerking, waaronder het beschikbaar stellen van medewerkers, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Dit geldt ook voor het eventueel ontstane bezettingsverlies indien Opdrachtnemer niet op de overeengekomen datum met de opdracht kan aanvangen als gevolg van het hier bedoelde tekortschieten dan wel indien de opdracht op verzoek van Opdrachtgever wordt uitgesteld.

6 PERSONEEL
6.1 Opdrachtnemer kan in overleg met de Opdrachtgever de samenstelling van het team dat met de uitvoering van de opdracht belast is wijzigen, indien hij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van Opdrachtgever in overleg met Opdrachtnemer plaatsvinden.
6.2 Partijen zullen tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één (1) jaar na beëindiging van de opdracht geen personeel van de wederpartij in dienst nemen of anderszins werkzaamheden voor zich laten verrichten dan wel daarover met dit personeel onderhandelen, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij.

7 HONORARIUM 
7.1 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de opdrachtbevestiging aangegeven of daarin zijn begrepen de secretariaatkosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen deze afzonderlijk in rekening worden gebracht.
7.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, kosten en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen honorarium respectievelijk onkostenvergoedingen dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
7.3 In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de opdrachtbevestiging anders os aangegeven. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt - indien , van toepassing -  de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
7.4 Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

8 BETALING
8.1 Het honorarium en de niet in het honorarium begrepen kosten zoals in artikel 7 genoemd, zonodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, worden per maand, per kwartaal of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
8.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 8 lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is de Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Indien betaling achterwege blijft kan Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten.
8.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
8.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld geheel of gedeeltelijk vooruitbetaalt en/of (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
8.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers. Voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag (ongeacht de tenaamstelling van de rapportage, van de correspondentie of van de declaratie).


9 WIJZIGING VAN DE OPDRACHT C.Q. MEERWERK
9.1 Indien Opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer.
9.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 9 lid 1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen worden beïnvloed.

10 LEVERINGSTERMIJN EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT
10.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen en/of medewerkers ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienden te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen en/of medewerkers geheel ter beschikking zijn gesteld.
10.2 De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het team dat met de uitvoering van de opdracht is belast, worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtnemer verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond gelden derhalve als indicatie en kinnen nimmer als fatale termijnen worden beschouwd.
10.3 De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontvonden, tenzij Opdrachtnemer de overeenkomst niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.
10.4 In financiële zin is de opdracht afgesloten zodra de slotdeclaratie door Opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van veertien (14) dagen na dagtekening van deze slotdeclaratie dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hierover te berichten. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de slotdeclaratie impliceert erkenning c.q. goedkeuring van de voltooiing en uitvoering van de opdracht. 

11 DUUR EN TUSSENTIJDSE BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
11.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.
11.2 In afwijking van artikel 7:408 lid 1 BW kunnen partijen de overeenkomst slechts opzeggen wegens onvoorziene omstandigheden die zich aan hun invloed onttrekken en hun niet zijn toe te rekenen en welke van dien aard zijn dat de wederpartij de instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden.

11.3 De opzegging dient schriftelijk, met opgave van redenen, aan wederpartij te worden meegedeeld.
11.4 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijk verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 
11.5 Partijen kunnen de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigt. De partij die de overeenkomst op één van deze gronden beëindigt, zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
11.6 Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding als bedoeld in artikel 11 lid 4 rees prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 11.7 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege ontstaan bezettingsverlies. Bij bepaling van de omvang van het bezettingsverlies wordt het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt gehanteerd.

12 INTELLECTUELE EIGENDOM
 12.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 12.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en andere in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
12.3 Opdrachtgever heeft het recht geestesproducten van Opdrachtnemer te vermenigvuldigen uitsluitend voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In gebal van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

13 GEHEIMHOUDING
 13.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van door of namens Opdrachtgever verschafte informatie en/of gegevens tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn. Deze verplichting geldt niet voor zover Opdrachtnemer verplicht is tot openbaarmaking uit hoofde van de wet, enig voorschrift van een orgaan aan het toezicht waarvan Opdrachtnemer is onderworpen, een op Opdrachtnemer rustende beroepsplicht of een bindende uitspraak van de rechter of een overheidsorgaan.
13.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
13.3 Opdrachtgever zal zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Opdrachtnemer, zijn werkwijze en dergelijke. Opdrachtgever zal de door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte en de daarin vervatte kennis en ideeën van Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de opdracht.
13.4 Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. 
13.5 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.
13.6 Het is mogelijk dat Opdrachtnemer ten behoeve van marketing, publicaties, en/of verkoop van zijn diensten kenbaar wil maken dat Opdrachtnemer aan Opdrachtgever diensten heeft verleend. Opdrachtnemer mag dan de naam van Opdrachtgever noemen, aangeven welke categorie werkzaamheden het betreft en al die bijzonderheden vermelden die reeds via de media algemeen bekend zijn gemaakt.

14 AANSPRAKELIJKHEID
14.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zal in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag van het honorarium (exclusief BTW) dat Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een halfjaar hebben, geldt een verder beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
14.2 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
14.3 Buiten de in artikel 14 lid 1 genoemde gevallen rust op de Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
14.4 De in artikel 14 lid 1 genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grover schuld van Opdrachtnemer.
14.5 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
14.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt.
14.7 Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden. Dit geldt niet voor derden die als onderaannemer en onder verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer optreden.

15 VRIJWARING
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer te allen tijde vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte  werkzaamheden, tenzij een en andere het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

16 RECLAMES
16.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen zestig (60) dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen zestig (60) dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
16.2 Reclames als in artikel 16 lid 1 bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
16.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrechten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

17 ONAFHANKELIJKHEID
Opdrachtnemer heeft zicht te houden aan relevante onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en internationale regelgevers. Om Opdrachtnemer in staat te stellen zich aan de betreffende onafhankelijkheidsvoorschriften te houden, is Opdrachtgever desgevraagd verplicht Opdrachtnemer tijdig, juist en volledig te informeren omtrent de juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen van (de groep, waartoe) Opdrachtgever (behoort), alle financiële en overige belangen en participaties van Opdrachtgever, alsmede omtrent alle overige (financiële)  samenwerkingsverbanden zijn onderneming of organisatie aangaand, een en ander in de ruimste zin des woords.


18 E-MAIL EN INTERNETGEBRUIK
Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen door middel van elektronische post (e-mail) met elkaar communiceren. Aan het gebruik van e-mail en internet kleven echter risico’s, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van email en/of internet. In geval van twijfel omtrent de inhoud of verzending van e-mail zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer bepalend.

19 VERTROUWELIJKHEID, BEWARING EN EIGENDOM VAN HET DOSSIER
Opdrachtnemer houdt ter zake van de opdracht een dossier aan. Opdrachtnemer neemt passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van het dossier te waarborgen en de dossiers te bewaren gedurende een periode die voor een goede beroepsuitoefening aanvaardbaar is en die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en beroepsregels inzake bewaartermijnen. De dossiers zijn eigendom van Opdrachtnemer.

20 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
 20.1 Voor zover Opdrachtnemer toegang krijgt tot persoonsgegevens van een door Opdrachtgever gehouden of gevoerde persoonsregistratie, of de uitvoering van de overeenkomst de verwerking van dergelijke persoonsgegevens omvat, treedt Opdrachtnemer uitsluitend op als bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Opdrachtnemer verwerkt uitsluitend persoonsgegevens in opdracht van Opdrachtgever, waarbij de overeenkomst tussen partijen als die opdracht wordt aangemerkt. 
20.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle verplichtingen die uit hoofde van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens als verantwoordelijke op hem rusten, in acht neemt. Opdrachtnemer voldoet bij uitvoering van de overeenkomst aan de verplichtingen die uit hoofde van deze regelgeving als bewerker op hem rusten. Iedere partij zal de andere partij op diens eerste verziek informeren over de wijze waarop hij die verplichtingen nakomt.
20.3 Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (waaronder onnodig verzameling en verder verwerking), zoals door Opdrachtgever voorgeschreven. Extra kosten als gevolg van deze maatregelen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
20.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, waaronder werknemers van Opdrachtgever, wegens schending van toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, behalve voor zover Opdrachtgever aantoont dat de betreffende aanspraak voortvloeit uit de niet-nakoming door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen als bewerker.

21 VERVALTERMIJN
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.


22 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
22.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
22.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.